PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V ZMYSLE NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 Z 27. APRÍLA 2016 O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A O VOĽNOM POHYBE TAKÝCHTO ÚDAJOV (ĎALEJ LEN „GDPR“)

Návštevy: 1151

Článok 1

Webová stránka www.dasatoprezit.sk je osobný blog, ktorého prevádzkovateľom v zmysle ustanovení čl. 4 bod 7 GDPR je Mgr. Katarína Hromadová.

 

Článok 2

Objednávateľ objednávkou zasielania Newsletteru na stránke www.dasatoprezit.sk dobrovoľne poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi a súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačných systémoch prevádzkovateľa v rozsahu: meno a priezvisko, emailová adresa, (ďalej ako „osobné údaje“).

 

Článok 3

Objednávateľ berie na vedomie, že osobné údaje, ktoré uviedol, prevádzkovateľ spracováva vo všetkých svojich informačných systémoch, a to za účelom zasielania informačných emailov tzv. Newslettrov (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy (požiadavky zasielania) podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Článok 4

Objednávateľ vyjadril súhlas, že osobné údaje, ktoré uviedol, prevádzkovateľ spracováva vo všetkých svojich informačných systémoch, a to za účelom zasielania informačných a ponukových emailov Prevádzkovateľa (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) na dobu určitú, a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov zákazníka – 1 rok od ukončenia poskytovania služby Prevádzkovateľom Objednávateľovi.

 

Článok 5

Na základe ustanovenia čl. 13 GDPR Objednávateľ berie na vedomie, že:

 • má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom,
 • má právo požadovať od Prevádzkovateľa ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
 • má právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov;
 • má právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • má právo súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;
 • zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k aickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22.

 

Článok 6

Podľa ustanovenia čl. 15 GDPR Právo na prístup k osobným údajom Objednávateľ má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 • účely spracúvania;
 • kategórie dotknutých osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 • ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa zákazníka alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • ak sa osobné údaje nezískali od zákazníka, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 • existencia aizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Objednávateľ má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracováva. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak Objednávateľ podal žiadosť elektronickými prostriedkami (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ Objednávateľ nepožiadala o iný spôsob.

 

Článok 7

Podľa ustanovenia čl. 16 GDPR Právo na opravu má Objednávateľ právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného dokladu opravil nesprávne údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účely spracovania má Objednávateľ právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového prehlásenia.

 

Článok 8

Podľa ustanovenia čl. 17 GDPR Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) má Objednávateľ právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • Objednávateľ odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • Objednávateľ namietal voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo Objednávateľ namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha.

Vyššie uvedené právo sa neuplatní, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3;
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Článok 9

Podľa ustanovenia čl. 18 GDPR Právo na obmedzenie spracúvania má Objednávateľ právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • Objednávateľ napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a Objednávateľ namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; - Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Objednávateľ na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • Objednávateľ namietal voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi zákazníka.

Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa vyššie uvedeného, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom Objednávateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

 

Článok 10

Podľa ustanovenia čl. 19 GDPR Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18 GDPR, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje Objednávateľa dotknutú osobu, ak to Objednávateľ požaduje.

 

Článok 11

Podľa ustanovenia článku 21 GDPR Právo namietať Objednávateľ má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Objednávateľa, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Článok 12

Podľa ustanovenia článku 34 GDPR Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe má Objednávateľ právo v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, na to, že mu Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety sa nevyžaduje, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

 • Prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä tie opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, ako je napríklad šifrovanie,
 • Prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody Objednávateľa pravdepodobne už nebude mať dôsledky,
 • by to vyžadovalo neprimerané úsilie. V takom prípade dôjde namiesto toho k informovaniu verejnosti alebo sa prijme podobné opatrenie, čím sa zaručí, že Objednávateľ bude informovaný rovnako efektívnym spôsobom.

 

www.dasatoprezit.sk
Účinné od: 01.05.2019